On Mundaka Upanishad: The marks of the right seeking and the rewards of the right seeker

Acharya Prashant
13 min readFeb 21, 2022

Following is an excerpt from a samvaad (dialogue) session with Acharya Prashant.

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात् ।
एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥

--

--