Why is so much of current spirituality at odds with the Bhagavad Gita?

Acharya Prashant
7 min readJan 19, 2021

The following is an excerpt from a samvaad (dialogue) session with Acharya Prashant.

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् ।

आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह: ।। 13.8 ।।

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च ।

--

--